bf pic

UKRAINE ON FIRE

Tuesday, January 23, 2018

POLSKI – BENJAMIN FULFORD: 22:01:2018

22 stycznia 2018
Przyszłość świata będzie negocjowana w najbliższych dwóch tygodniach, w miarę zbliżania się szczególnych zjawisk na księżycu. Pozbawienie finansowania rządu amerykańskiego, które nastąpiło w ubiegły weekend może okazać się zjawiskiem trwałym, podczas gdy trwają rozmowy wysokiego szczebla na temat zastąpienia tego rządu. W tym tygodniu odbędzie się w Davos spotkanie przywódców starego porządku światowego, aby obradować na ten właśnie temat.
Według źródeł z Pentagonu „pozbawienie rządu finansowania zostało ukartowane, aby można było zaaresztować członków kongresu, którzy tracą immunitet gdy nie odbywa się sesja kongresu. Ponadto, prezydent Trump został wezwany 18 stycznia na spotkanie z najwyższymi oficerami Pentagonu, gdy marynarka wojenna poszukiwała wrogich łodzi podwodnych. Władze wojskowe wykorzystują zamrożenie administracji rządowej do aresztowania członków kabały, eliminacji rządu korporacyjnego i wprowadzenia w życie republiki, co pozwoli na globalny reset walutowy”. Ponadto, ma nastąpić upublicznienie memorandum FISA, dzięki czemu zatrzymani zostaną kryminaliści w departamencie sprawiedliwości, FBI, Narodowej Radzie Demokratów, CIA oraz w organizacjach Obamy i Hillary Clinton. Możliwe, że Trump odczyta wspomniane memorandum 30 stycznia z okazji dorocznego przemówienia State of the Union.
Według naszych źródeł, przywódca opozycji Zimbabwe Roy Bennett został zabity w New Mexico aby umocnić dolara Zimbabwe i otworzyć drogę do globalnego resetu walutowego. Dolar Zimbabwe oparty na złocie znajduje poparcie z wielu stron jako nowa afrykańska waluta mająca zastąpić mieszaninę walut kontrolowanych przez Rotszyldów. Jednakże wcale nie jest pewne, czy ten reset nastąpi zgodnie z planami Pentagonu i agencji rządowych, ponieważ sytuacja na świecie jest bardzo płynna i wymyka się kontroli USA.

Monday, January 22, 2018

CROATIAN -- BENJAMIN FULFORD: 22:01:2018U slijedeća dva tjedna će se pregovarati o budućnosti svijeta dok se super plavi krvavi mjesec približava


 22. siječnja 2018.Obustava rada američke vlade tijekom vikenda vjerojatno će postati trajna budući da se nastavljaju pregovori na najvišoj razini o njezinoj zamjeni, slaže se više izvora. Zapovjedništvo starog zapadnog svjetskog poretka okuplja se ovog tjedna u Davosu, Švicarska, kako bi raspravljali o ovom pitanju, kažu izvori.

Izvori iz Pentagona, u međuvremenu, kažu "da je obustava rada bila orkestrirana kako bi Kongres mogao biti uhićen, jer gube imunitet dok nisu na sjednici". Osim toga, izvori kažu da je američki predsjednik Donald Trump "bio pozvan da se sastane s visokim oficirima u Pentagonu 18. siječnja, budući da je mornarica lovila skitajuće podmornice i vojska iskoristila obustavu rada da uhiti kabalu, ukine korporativnu vladu i pokrene Republiku da uvede globalnu valutu (GCR)."

Nadalje, izvori su nastavili: "Kuća može objaviti FISA memorandum, koji će skinuti kriminalce u ministarstvu pravosuđa, FBI-u, Demokratskom nacionalnom vijeću, CIA-i, i organizacijama Obame i Hillary Clinton".

"Trump čak može pročitati memorandum na obraćanju Stanja Unije 30. siječnja", dodali su izvori.

DEUTSCH -- BENJAMIN FULFORD: 22:01:2018


22. Januar 2018
Der Shutdown der US-Regierung über das Wochenende wird wahrscheinlich permanent, da Verhandlungen auf Spitzenebene über ihren Austausch diskutieren, stimmen vielfältige Quellen überein. Die westliche Alte-Weltordnung-Führung versammelt sich diese Woche in Davos/Schweiz, um genau diesen Sachverhalt zu besprechen, sagen die Quellen.
Pentagon-Quellen sagen indes, „der Shutdown war orchestriert, so dass der Kongress verhaftet werden kann, da sie die Immunität verlieren, wenn keine Sitzungen stattfinden [not in session].“ Zusätzlich sagen die Quellen, dass US-Präsident Donald Trump „aufgefordert wurde, sich mit den höchsten Tieren im Pentagon am 18. Januar zu treffen, da die Navy nach schurkischen U-Booten jagt und das Militär den Shutdown benutzt, um die Kabale zu verhaften, die Unternehmensregierung zu beenden und die Republik zu starten, um den globalen Währungsreset (GCR) einzuführen.“
Außerdem fährt die Quelle fort: „Das Haus könnte das FISA-Memo freigeben, was die Verbrecher im Justizministerium, im FBI, dem Democratic National Council, der CIA plus den Obama- und Hillary-Clinton-Organisationen zu Fall bringen wird.“
„Trump könnte sogar das Memo bei der Ansprache zur Lage der Union am 30. Januar verlesen“, fügen die Quellen hinzu.

ENGLISH -- BENJAMIN FULFORD: 22:01:2018

January 22, 2018

The shutdown of the U.S. government over the weekend is likely to become permanent as top-level negotiations continue to discuss its replacement, multiple sources agree.  The Western old-world-order leadership is gathering this week in Davos, Switzerland to debate this very issue, the sources say.
Pentagon sources, meanwhile, say “the shutdown was orchestrated so Congress can be arrested, as they lose immunity while not in session.”  In addition, the sources say U.S. President Donald Trump “was summoned to meet top brass at the Pentagon on January 18th, as the Navy hunted for rogue submarines and the military uses the shutdown to arrest cabal, terminate the corporate government, and launch the Republic to usher in the global currency reset (GCR).”
Furthermore, the sources continued, “The House may release the FISA memo, which will take down criminals in Department of Justice, the FBI, the Democratic National Council, the CIA, plus the Obama and Hillary Clinton organizations.”
“Trump may even read the memo at the State of the Union address on January 30th,” the sources added.
The sources also say, “Zimbabwe opposition leader Roy Bennett was killed in New Mexico to solidify the Zimbabwe dollar and pave the way for the GCR.”  A gold-backed Zimbabwe dollar is being pushed by many as a new African currency to replace the current mishmash of Rothschild-controlled currencies.
However, it is still far from certain that the GCR will take place as envisioned by the people in the Pentagon and agencies, since worldwide, the situation is extremely volatile and slipping out of U.S. control.
The most important factor to bear in mind is that the U.S. government is the most indebted government in the history of the planet and much of that debt is owed to China.  If the U.S. unilaterally reneged on the debt, it would no longer be able to control the U.S. dollar system that allows the Pentagon to operate around the planet.  The result would be that U.S. soldiers, who are already not receiving pay thanks to the government shutdown, being forced to beg on the streets or else rob people at gunpoint around the world.  As if to underline this situation, the Chinese rating agency Dagong downgraded the U.S. sovereign and local government debt to BBB+ with a negative outlook, putting it below Peru or Morocco.
Here is what they had to say about the U.S. debt:
“The perennial negative impact of the superstructure on the economic base has continued to deteriorate the debt repayment sources of the federal government, and this trend will be further exacerbated by the government’s massive tax cuts.  The increasing reliance on the debt-driven mode of economic development will continue to erode the solvency of the federal government.”
Dagong probably does not realize just how deep the problem runs.  The Pentagon, in its first-ever audit using outside auditors, has already found that $21 trillion went missing between 1998 and 2015.  That is more than 35 times the entire official U.S. military budget for 2016, multiple sources report.
https://www.sott.net/article/374124-pentagon
CIA, MI6, and Pentagon sources say the missing money was spent on…


By the kind courtesy of Benjamin Fulford/White Dragon Society the remainder of this article is available to readers on next Thursday.
Translations will be posted immediately upon arrival.

Source: Antimatrix.org

Thursday, January 18, 2018

ITALIANO -- BENJAMIN FULFORD: 15:01:2018


15-01-2018


Le tensioni globali stanno aumentando in modo visibile, dato che il governo USA  Corporate finanziato con il petrodollaro deve affrontare, il 18 gennaio, l'inizio delle negoziazioni  del petrolio con l'oro, sostenuto dallo Yuan, mentre incombe il termine di pagamento del debito, non ancora strutturato, il 31 gennaio.

Un segno di questa estrema tensione è arrivata la scorsa settimana quando "un missile di un sottomarino della cabala è stato fermato prima di colpire le Hawaii mentre il sottomarino è stato affondato", dicono fonti del Pentagono. I media in tutto il mondo hanno riferito che i residenti hawaiani hanno ricevuto il seguente avvertimento sui loro telefoni cellulari: " MISSILI BALISTICI  IN AVVICINAMENTO ALLE HAWAII, CERCATE IMMEDIATO RIFUGIO, QUESTA NON È UN'ESERCITAZIONE ",  poi in seguito questo avviso e stato definito come falso allarme. Ci meraviglia che, la "cabala" non - abbia tentato  di incolpare dell'attacco la Corea del Nord e usarlo come innesco per la loro tanto desiderata 3° Guerra Mondiale, dicono fonti della CIA.

CASTELLANO -- BENJAMIN FULFORD: 15:01:2018


15-01-18

Las tensiones globdales están aumentando visiblemente, ya que el gobierno corporativo estadounidense financiado por petrodólares se enfrenta el 18 de enero al inicio del comercio del petróleo en yuanes respaldados por oro, incluso cuando se acerca el plazo de pago del 31 de enero aún sin fondos.
Una señal de esta tensión extrema vino la semana pasada cuando “se paró un misil de un submarino de cabal que iba a impactar en Hawaii y el submarino fue hundido”, dicen las fuentes del Pentágono. Los medios de comunicación de todo el mundo informaron que todos los residentes de Hawai recibieron la siguiente advertencia en sus teléfonos móviles: “AMENAZA BALÍSTICA. ENTRADA A HAWAII, BUSQUE REFUGIO INMEDIATO, ESTO NO ES UN SIMULACRO”, pero luego se informó que era una falsa alarma. No lo era. Fue un intento de “la élite” para culpar del ataque a Corea del Norte y usarlo como un desencadenante de su largamente deseada Tercera Guerra Mundial, según dicen las fuentes de la CIA.

CROATIAN -- BENJAMIN FULFORD: 15:01:2018

  

Raste napetost između krvnih loza i Iluminata dok se pred američkom korporativnom vladom pojavljuje završno polaganje karata15. sije
čnja 2018.
Globalne napetosti vidno se povećavaju, budući da se petrodolar, kojim se financira vlada Sjedinjenih Američkih Država, 18. siječnja suočava s početkom trgovanja naftom za juan sa zlatnom podlogom, baš sada kad je na pomolu krajnji rok isplate 31. siječnja.

Jedan znak te ekstremne napetosti došao je prošlog tjedna kada je "spriječeno da raketa iz kabaline podmornice pogodi Havaje, a podmornica je potopljena", kažu izvori iz Pentagona. Mediji diljem svijeta izvijestili su da su svi havajski stanovnici primili slijedeće upozorenje na svojim mobilnim telefonima: "PRIJETEĆA BALTISTIČKA RAKETA DOLAZI NA HAVAJE, POTRAŽITE ODMAH SKLONIŠTE, OVO NIJE VJEŽBA", ali kasnije je to izvješćeno kao lažni alarm. To nije bilo lažno - bio je to pokušaj "kabale" da okrivi za napad Sjevernu Koreju i iskoristiti to kao okidač za njihov dugo željeni 3. svjetski rat, kažu izvori CIA-e.

MARIA Z. + MARGARITA S.


Part II

PUTIN AT VALDAI

Putin at Valdai 2017 - PT from Roberto Petitpas on Vimeo.


FULL TEXT OF THE ORIGINAL SPEECH WRITTEN AND PRONOUNCED BY VLADIMIR PUTIN AT THE VALDAI DISCUSSION CLUB ON OCTOBER 19, 2017 -- A TRUE HISTORIC DOCUMENT

# NO WAR #NO NATO

# NO WAR #NO NATO

Sostieni la campagna per l'uscita dell'Italia dalla NATO - per un’Italia neutrale.
FIRMA QUESTA PETIZIONE SIGN THIS PETITION ПОДПИСАТЬ ЭТУ ПЕТИЦИЮ


NATO MEMBERS:

AL - SIGN THIS PETITION; DE - UNTERZEICHNE DIESE PETITION; BE- SIGNEZ CETTE PÉTITION; BG - ПОКАЗВАЙТЕ ТОВА ПЕТИЦИЯ; CA - SIGN THIS PETITION/SIGNEZ CETTE PÉTITION; HR - ZNAJATI OVAJ PETICIJU; DK - SIGN DENNE PETITION; SK - PODPORUJTE TÚTO PETICIU; SI - PRIJAVITE TO PETICIJO; ES- FIRMA ESTA PETICIÓN; EUA - SIGN THIS PETITION; EE - SIGN THIS PETITION; FR - SIGNEZ CETTE PÉTITION; GR - Υπογράψτε αυτήν την αναφορά; NL - TEKEN DEZE PETITIE; HU - ÍRJA ALÁ EZT A PETÍCIÓT; IT - FIRMA QUESTA PETIZIONE; ISL - SIGNU ÞESSA PETITION; LV - PAZIŅOJIET šo PETITION; LT - PADARYTI ŠĮ PETŽIĄ; LU - REGISTER DIR PETITIOUN; NO - SIGNER DENNE UNDERSKRIFTSKAMPANJEN; PL - PODPISZ TĄ PETYCJE; PT - ASSINE ESTA PETIÇÃO; GB - SIGN THIS PETITION; RO - SEMNEAZĂ ACEASTĂ PETIȚIE; CZ - Podejte tuto petici; TR - BU DİLEKÇEYİ İMZALA


anti

Unless YOU, individually, wake up and raise your voice and strength against the all pervading evil,

no one, LITERALLY, is going to do it for you,

and precisely

because your very consciousness and awareness

remain on the level of some blind believer in the "bright future of mankind"


PUTIN
AVAILABLE IN FRENCH, ROMANIAN, PORTUGUESE
2017 FSB Meeting - EN from Roberto Petitpas on Vimeo.putin

BF“Glory to God in the highest, and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace.BJ 2 FEV
UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT


Translations in German

Dear Friends,

Due to health issues, Manavika cannot translate for an indefinite period of time.

Being so, I kindly ask to the German Readers proficient in English and that

have availability to take assignment of this task to kindly contact me

through my email luisavasconcellos2012@gmail.com.

Many thanks in advance.